VII Krótka Konferencja • Wynajem Krótkoterminowy

Jesień 2020, Warszawa

Poznaj dotychczasowych prelegentów

Czym są Krótkie Konferencje?

Krót­kie Kon­fe­ren­cje naro­dzi­ły się z potrze­by spo­tkań na żywo w gro­nie osób zaj­mu­ją­cych się na co dzień wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym. Począt­ko­wo odby­wa­ły się one pod nazwą Zlo­tów Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy (bo też w tym miej­scu, na Face­bo­oku, zosta­ły zapo­cząt­ko­wa­ne), aby z cza­sem otwo­rzyć się na szer­sze gro­no osób z tej bran­ży. Dotych­czas widzie­li­śmy się w War­sza­wie, Gdań­sku, Kra­ko­wie i Wrocławiu.

Pod­czas spo­tkań roz­ma­wia­my o wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym. Jest to oka­zja, aby posłu­chać mery­to­rycz­nych pre­lek­cji, zdo­być nową wie­dzę i poznać mar­ki zwią­za­ne z bran­żą. Sta­łą czę­ścią spo­tkań są też networ­king, wymia­na kon­tak­tów, dys­ku­sje na bie­żą­ce tema­ty zwią­za­ne z wynaj­mem czy luź­niej­sze roz­mo­wy w kuluarach.

Naj­bliż­sza Krót­ka Kon­fe­ren­cja będzie już 7. spo­tka­niem z kolei, któ­re orga­ni­zu­je­my. To kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re dzie­lą Two­je zain­te­re­so­wa­nie wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym, goto­we do wymia­ny doświad­czeń, wie­dzy i inspi­ra­cji. To moż­li­wość roz­mów o przy­szło­ści bran­ży w Pol­sce i oka­zja do nawią­za­nia kon­tak­tów. A tak­że – zawsze – war­to­ścio­we, mery­to­rycz­ne prelekcje.

Kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Micha­ła to pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne even­ty peł­ne mery­to­rycz­nej wie­dzy opar­tej na doświad­cze­niu oraz oka­zja do roz­mo­wy z prak­ty­ka­mi naj­mu na doby. 
Mate­usz Goliat
Noclegowo.pl

Krótkie Konferencje w liczbach

0
edy­cji w War­sza­wie, Gdań­sku, Kra­ko­wie i Wro­cła­wiu, a kolej­ne w planach
0
dotych­cza­so­wych uczestników
0
mery­to­rycz­nych prelekcji
0
osób w społeczności

Poznaj dotychczasowych Partnerów

Zobacz, co mówią o Krótkich Konferencjach dotychczasowi Prelegenci

Mateusz Goliat

Noclegowo.pl

Kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Micha­ła to pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne even­ty peł­ne mery­to­rycz­nej wie­dzy opar­tej na doświad­cze­niu oraz oka­zja do roz­mo­wy z prak­ty­ka­mi naj­mu na doby. Michał to oso­ba peł­na pasji i zaan­ga­żo­wa­nia, pole­cam go jako eks­per­ta wynaj­mu krótkoterminowego.
Mate­usz Goliat
Noclegowo.pl

Ewa Wielgórska

Fairy Flats

Michał i jego zespół to pro­fe­sjo­na­li­ści w peł­nym tego sło­wa zna­cze­niu. Zaan­ga­żo­wa­ni, sta­le pogłę­bia­ją­cy wie­dzę. Gru­pa “Wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy” na FB to naj­lep­sze źró­dło wie­dzy o ryn­ku. Z całe­go ser­ca pole­cam też Krót­kie Kon­fe­ren­cje (daw­niej zlo­ty) — wspa­nia­ła atmos­fe­ra i duża daw­ka bran­żo­wych inspiracji 😉
Ewa Wiel­gór­ska
Fairy Flats

Rafał Zalewski

TimeForEat.me

Na jed­nym ze spo­tkań w jakich mia­łem przy­jem­ność uczest­ni­czyć moż­na było zoba­czyć zaan­ga­żo­wa­nie i odpo­wie­dzial­ne podej­ście do słu­cha­czy. Było wszyst­ko co potrze­ba. Pole­cam spo­tka­nia z Micha­łem i jego zespołem. 
Rafał Zalew­ski
TimeForEat.me

Klaudia Leszczyńska

Kreatorki Wynajmu

Bar­dzo pole­cam współ­pra­cę z Micha­łem. Bra­łam udział jako pre­le­gent­ka z zakre­su Home Sta­gin­gu w kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Micha­ła w Kra­ko­wie. Świet­ne spo­tka­nie, mery­to­rycz­ne i też dosko­na­ła oka­zja do nawią­za­nia nowych, biz­ne­so­wych kon­tak­tów. Jestem bar­dzo pozy­tyw­nie zasko­czo­na jak pręż­nie pra­cu­je gru­pa Micha­ła i jaki nie­sa­mo­wi­ty kli­mat panu­je tutaj. Bar­dzo na plus! To kolej­ny dowód na to, że w biz­ne­sie nie­ru­cho­mo­ści współ­pra­ca to podstawa!:) 
Klau­dia Leszczyńska
Kre­ator­ki Wynajmu

Sebastian Andruszczak

yieldplanet

Kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Micha­ła wyróż­nia­ją się przede wszyst­kim Jego kon­cen­tra­cją na tym, aby zapew­nić wyso­ką war­tość mery­to­rycz­ną Uczest­ni­kom. Innym war­tym uwa­gi aspek­tem, jest poziom dyna­mi­ki gru­py, oraz jej pręż­ność. Dużo war­to­ścio­wych ini­cja­tyw powsta­ło dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu Micha­ła, oraz Eki­py (pozdra­wiam ser­decz­nie z tego miej­sca), co — w moich oczach — z zasa­dy sta­no­wi o war­to­ści przedsięwzięcia.
Seba­stian Andruszczak
Yield­Pla­net

Michał Powichrowski

GOAPPS / RentEye

W kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Micha­ła w Kra­ko­wie bra­łem udział jako pre­le­gent, przed­sta­wia­jąc moż­li­wo­ści auto­ma­ty­za­cji obsłu­gi naj­mu dzię­ki czuj­ni­kom Ren­tEye. Miło wspo­mi­nam to jak zosta­li­śmy przy­ję­ci przez gospo­da­rza, na zaple­czu pano­wa­ła domo­wa atmos­fe­ra. Jako uczest­ni­ko­wi podo­ba­ła mi się róż­no­rod­ność tema­tów pre­lek­cji, wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny zapro­szo­nych gości oraz zaan­ga­żo­wa­nie Micha­ła w zapew­nie­nie warun­ków do inte­gra­cji i nawią­zy­wa­nia nowych kon­tak­tów w prze­rwach mię­dzy pre­lek­cja­mi (pysz­ny cate­ring). War­to było przy­je­chać z dru­gie­go koń­ca Pol­ski, chęt­nie wezmę udział ponownie 
Michał Powi­chrow­ski
GoApps/RentEye

Zapisz się na listę zainteresowanych

Uzy­skasz gwa­ran­cję moż­li­wo­ści zaku­pu bile­tów w naj­niż­szej cenie pod­czas przed­sprze­da­ży przed kolej­ną edy­cją Krót­kiej Kon­fe­ren­cji.
Jako pierw­sza/-y otrzy­masz informację!

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych będzie Dyna­Soft Michał Bory­chow­ski, ul. Kazu­ry 4/26, 02–795 War­sza­wa. Szcze­gó­ły zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych znaj­dziesz w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści. Ponad­to, odnaj­dziesz je w wia­do­mo­ści potwier­dza­ją­cej zapis do newslettera.

Chcesz zostać part­ne­rem kon­fe­ren­cji?
Zapo­znaj się z ofertą »

Pytania i odpowiedzi

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Michał Bory­chow­ski, dzia­ła­ją­cy pod fir­mą Dyna­Soft Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą w War­sza­wie. W orga­ni­za­cji wyda­rze­nia poma­ga­ją rów­nież: Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożeń­scy, Yehor Martynov.

Scroll to Top