1 grudnia 2018, sobota, godz. 14–18:00 | Znajomi Znajomych, Warszawa

II Zlot Grupy Facebookowej
Wynajem Krótkoterminowy

Zapra­sza­my ser­decz­nie na kolej­ny Zlot naszej Gru­py, któ­ry ponow­nie odbę­dzie się w War­sza­wie w restau­ra­cji Zna­jo­mi Zna­jo­mych. Zakup bile­tów w przed­sprze­da­ży trwa do 28 listo­pa­da (śro­da).

Zlot

Po uda­nym I Zlo­cie gru­py face­bo­oko­wej Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy zde­cy­do­wa­li­śmy się kon­ty­nu­ować spo­tka­nia. Kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re dzie­lą Two­je zain­te­re­so­wa­nie wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym, goto­we do wymia­ny doświad­czeń, wie­dzy i inspi­ra­cji. Inte­re­su­ją­cy pre­le­gen­ci. Mery­to­rycz­ne wykła­dy. Roz­mo­wy o przy­szło­ści bran­ży w Pol­sce. Oka­zja do wymia­ny kon­tak­tów i pozna­nia nowych rozwiązań. 

Prelegenci

Zapro­si­li­śmy dla Was cie­ka­we oso­by. Zobacz­cie, kogo będzie oka­zja posłuchać.

Mikołaj OstrowskiKancelaria OWIW

Adwo­kat / Part­ner Zarzą­dza­ją­cy OWIW Legal

Zało­ży­ciel Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy,
Dorad­ca Wynaj­mu Krótkoterminowego

Agenda

Pla­nu­je­my naj­pierw kil­ka wystą­pień, a następ­nie prze­strzeń do dys­ku­sji i roz­mów w mniej­szych gru­pach. Będzie oka­zja do wymia­ny kon­tak­tów i bliż­sze­go pozna­nia się. Poniż­szy plan ma cha­rak­ter orientacyjny.

Czas

Temat

Prelegent / Prowadzenie

Mar­le­na Kosiu­ra

InwestycjeWKurortach.pl

Michał Bory­chow­ski

Krót­ki Termin

Piotr Kubi­czek

Hel­lo Here

Miko­łaj Ostrow­ski

OWIW Legal

Adria­na Lotolc

OWIW Legal

Michał Bory­chow­ski

Krót­ki Termin

Miejsce spotkania

Spo­ty­ka­my się w restau­ra­cji Zna­jo­mi Zna­jo­mych przy uli­cy Wil­czej 58A w Warszawie

Cena uczestnictwa

W cenie drob­ny poczę­stu­nek (bez napo­jów).
Pro­mo­cyj­ne ceny do 28 listo­pa­da (śro­da). Po tym ter­mi­nie ceny rosną.

Dla uczest­ni­ków I Zlo­tu rabat – kupon został wysła­ny mailowo.

59 zł

99 zł

99 zł

Uwa­ga: koniecz­nie zabierz na Zlot nała­do­wa­ny tele­fon i link do przy­naj­mniej jed­ne­go iCa­la wyge­ne­ro­wa­ne­go z kalen­da­rza swo­ich rezer­wa­cji w ser­wi­sach Airbnb lub Booking. Jeśli nie wiesz, jak to przy­go­to­wać, napisz na michal@krotki-termin.pl

Ten link przy­da Ci się pod­czas jed­nej z pre­lek­cji… będzie ciekawie!

Partnerzy i sponsorzy Zlotu

Zdjęcia z naszego 1. Zlotu Grupy

Często zadawane pytania

Oczy­wi­ście. Wpisz dane fir­my pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Fak­tu­rę prze­śle­my do Cie­bie mailem.

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Michał Bory­chow­ski, dzia­ła­ją­cy pod fir­mą Dyna­Soft Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą w War­sza­wie. W orga­ni­za­cji wyda­rze­nia poma­ga­ją rów­nież: Mar­le­na Kosiu­ra, Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożeń­scy, San­dra Górska.

Nie, wystar­czy, że podasz swo­je nazwi­sko przy wej­ściu na konferencję.

Zachę­ca­my do zazna­cza­nia w wyda­rze­niu na gru­pie swo­jej obec­no­ści. W ten spo­sób moż­na wza­jem­nie poka­zać sobie pla­no­wa­ną obecność.

Jasne! Wszel­kie pomy­sły mile widzia­ne. Skon­tak­tuj się z nami i wspól­nie pomy­śli­my, jak możesz się przydać.

Scroll to Top