30 marca 2019, sobota, godz. 16–20:00

IV Zlot Grupy Facebookowej
Wynajem Krótkoterminowy

Kraków, Aparthotel Lucky Penny, Murowana 8/2

Zapra­sza­my ser­decz­nie na kolej­ny Zlot naszej Gru­py, któ­ry odbę­dzie się tym razem w Kra­ko­wie w Apar­tho­te­lu Luc­ky Penny. 

Naszym Gospo­da­rzem będzie Beata Pawłusiewicz.

Zakup bile­tów w przed­sprze­da­ży trwa do 27 mar­ca (śro­da).

Zlot

Po uda­nych trzech zlo­tach w War­sza­wie i Gdań­sku gru­py face­bo­oko­wej Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy • Michał Bory­chow­ski zde­cy­do­wa­li­śmy się zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie tym razem w Krakowie. 🙂 

Kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re dzie­lą Two­je zain­te­re­so­wa­nie wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym, goto­we do wymia­ny doświad­czeń, wie­dzy i inspi­ra­cji. Roz­mo­wy o przy­szło­ści bran­ży w Pol­sce. Oka­zja do wymia­ny kon­tak­tów i pozna­nia nowych rozwiązań. 

Pod­czas Zlo­tu będą rów­nież pre­lek­cje na tema­ty zwią­za­ne z wynaj­mem krótkoterminowym.

Prelegenci

Beata PawłusiewiczEkspert ds. maksymalizacji zysków z nieruchomości

Eks­pert ds. maksymalizacji
zysków z nieruchomości

Klaudia LeszczyńskaKreatorki Wynajmu

Home­sta­ger­ka i Inwestorka
Kre­ator­ki Wynaj­mu, Kra­kow­skie Pokoje

Ewa WielgórskaInnovaBnB

Zarzą­dza­nie apartamentami
Inno­va BnB

Mateusz HowisInnovaBnB

Ubez­pie­cze­nia wynaj­mu krótkoterminowego
Inno­va BnB

Agenda

Poniż­szy plan będzie jesz­cze aktu­ali­zo­wa­ny i ma cha­rak­ter wyłącz­nie orientacyjny.

Czas

Temat

Prelegent / Prowadzenie

Michał Bory­chow­ski

Krót­ki Termin

Asia i Miłosz

simplyyourself.online

Beata Paw­łu­sie­wicz

pawlusiewicz.pl

Klau­dia Lesz­czyń­ska

Kre­ator­ki Wynajmu

Michał Powir­chow­ski

GoAPPS / RentEye

Robert Kon­drac­ki

GoAPPS / RentEye

Ewa Wiel­gór­ska

Inno­va BnB

Mate­usz Howis

Inno­va BnB

Miejsce spotkania

Spo­ty­ka­my się w Apar­tho­te­lu Luc­ky Pen­ny, przy uli­cy Muro­wa­nej 8/2 w Krakowie.

Uwa­ga! ul. Muro­wa­na 8/2 to nowa, zmie­nio­na loka­li­za­cja Zlotu!

Cena uczestnictwa

W cenie drob­ny poczę­stu­nek i napo­je.
Pro­mo­cyj­ne ceny do 27 mar­ca (śro­da). Po tym ter­mi­nie ceny rosną.

49 zł

89 zł

89 zł

Uwa­ga: koniecz­nie zabierz na Zlot nała­do­wa­ny tele­fon i link do przy­naj­mniej jed­ne­go iCa­la wyge­ne­ro­wa­ne­go z kalen­da­rza swo­ich rezer­wa­cji w ser­wi­sach Airbnb lub Booking. Jeśli nie wiesz, jak to przy­go­to­wać, napisz na michal@krotki-termin.pl.  Instruk­cja zosta­nie rów­nież poka­za­na na gru­pie facebookowej.

Ten link przy­da Ci się pod­czas jed­nej z pre­lek­cji… będzie ciekawie!

Partnerzy i sponsorzy Zlotu

III Zlot Grupy w Gdańsku

II Zlot Grupy w Warszawie

I Zlot Grupy w Warszawie

Często zadawane pytania

Oczy­wi­ście. Wpisz dane fir­my pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Fak­tu­rę prze­śle­my do Cie­bie mailem.

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Michał Bory­chow­ski, dzia­ła­ją­cy pod fir­mą Dyna­Soft Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą w War­sza­wie. W orga­ni­za­cji wyda­rze­nia poma­ga­ją rów­nież: Mar­le­na Kosiu­ra, Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożeń­scy, San­dra Górska.

Nie, wystar­czy, że podasz swo­je nazwi­sko przy wej­ściu na konferencję.

Zachę­ca­my do zazna­cza­nia w wyda­rze­niu na gru­pie swo­jej obec­no­ści. W ten spo­sób moż­na wza­jem­nie poka­zać sobie pla­no­wa­ną obecność.

Jasne! Wszel­kie pomy­sły mile widzia­ne. Skon­tak­tuj się z nami i wspól­nie pomy­śli­my, jak możesz się przydać.

Scroll to Top