Logo V Konferencji Wrocław

25 maja 2019, sobota, godz. 16–21:00

Krótka Konferencja

Czte­ry Zlo­ty Gru­py Face­bo­oko­wej Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy • Michał Bory­chow­ski, któ­re odby­ły się w War­sza­wie, Gdań­sku i Kra­ko­wie, cie­szy­ły się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem osób z bran­ży wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go. Dla­te­go też pod­ję­li­śmy decy­zję o otwar­ciu tych spo­tkań na szer­szą publicz­ność, a co za tym idzie – zmie­ni­li­śmy nazwę ze „Zlo­tów” na „Krót­kie Konferencje”.

Nowa nazwa nawią­zu­je teraz do tema­ty­ki wyda­rzeń, jaką jest wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy, jed­no­cze­śnie pod­kre­śla­jąc ich cha­rak­ter – kil­ku­go­dzin­nej kon­fe­ren­cji z pre­lek­cja­mi i networkingiem.

Naj­bliż­sza Krót­ka Kon­fe­ren­cja będzie już 5. spo­tka­niem z kolei, któ­re orga­ni­zu­je­my. To kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re dzie­lą Two­je zain­te­re­so­wa­nie wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym, goto­we do wymia­ny doświad­czeń, wie­dzy i inspi­ra­cji. To moż­li­wość roz­mów o przy­szło­ści bran­ży w Pol­sce i oka­zja do wymia­ny kon­tak­tów. A tak­że – zawsze – war­to­ścio­we, mery­to­rycz­ne prelekcje.

Poznaj prelegentów

Sebastian AndruszczakYieldPlanet

Sebastian Andruszczak

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu yieldPlanet

Sprze­daż: Ponad 10 lat doświad­cze­nia zdo­by­te­go w struk­tu­rach sprze­da­żo­wych. Udo­ku­men­to­wa­ne rezul­ta­ty jako lider zespo­łu sprze­da­ży bez­po­śred­niej, oraz w obsza­rze budo­wa­nia i zarzą­dza­nia kana­łem part­ner­skim. Ponad 100 prze­pro­wa­dzo­nych szko­leń sprzedażowych.

Stra­te­gia i ope­ra­cje: Prak­ty­ka w pla­no­wa­niu i wdra­ża­niu pro­ce­sów o cha­rak­te­rze dłu­go­fa­lo­wym. Doświad­cze­nie w two­rze­niu mode­li biz­ne­so­wych, ana­liz i raportów.

Mar­ke­ting: Doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu stra­te­gią mar­ki, zna­jo­mość i zro­zu­mie­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii, oraz narzę­dzi onli­ne mar­ke­tin­go­wych i ana­li­tycz­nych. Doświad­cze­nie w two­rze­niu pro­ce­sów mar­ke­tin­go­wych, oraz usta­la­niu KPI.

Michał RozegnałYieldPlanet

Michał Rozegnał

Sales Manager yieldPlanet

Od 20 lat zwią­za­ny z bran­żą tury­stycz­ną, zafa­scy­no­wa­ny zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z dys­try­bu­cją poprzez kana­ły zewnętrzne.

Na co dzień odpo­wie­dzial­ny za zarzą­dza­nie pol­skim ryn­kiem w YieldPlanet.

Pry­wat­nie jego pasją jest żeglar­stwo morskie.

Mateusz GoliatNoclegowo

Mateusz Goliat

Specjalista ds. Marketingu

Poma­ga obiek­tom noc­le­go­wym w ich pro­mo­cji i chęt­nie dzie­li się wie­dzą oraz doświad­cze­niem w tym zakre­sie. Od 2006 roku zaj­mu­je się mar­ke­tin­giem inter­ne­to­wym, spe­cja­li­zu­jąc się w zagad­nie­niach SEO, PPC, opty­ma­li­za­cji kon­wer­sji oraz ana­li­ty­ce internetowej. 

Z bran­żą noc­le­go­wą zwią­za­ny od 2007 roku – współ­two­rzy por­tal Noclegowo.pl odpo­wia­da­jąc w nim za sze­ro­ko poję­ty marketing.

Maciej SytaApart Service, Warszawskie Kwadraty

Maciej Syta (Kowalski)

Właściciel Warszawskich Kwadratów
i Apart Service

Od czte­rech lat wynaj­mu­je krót­ko­ter­mi­no­wo wła­sne i pod­na­ję­te miesz­ka­nia w War­sza­wie. Trzy lata temu zało­żył fir­mę War­szaw­skie Kwa­dra­ty, któ­ra zaj­mu­je się zarzą­dza­niem najmem.

Jest wła­ści­cie­lem fir­my sprzą­ta­ją­cej apar­ta­men­ty na wyna­jem Apart Servi­ce, któ­ra obsłu­gu­je już ponad 200 miesz­kań. Pozwa­la mu to na kon­takt z wie­lo­ma róż­ny­mi mode­la­mi biz­ne­so­wy­mi, a tak­że na czer­pa­nie wie­dzy doty­czą­cej róż­nych roz­wią­zań w wynaj­mie krótkoterminowym.

Zaczy­nał w 2014 roku jako pośred­nik obro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, wyszu­ku­jąc nie­ru­cho­mo­ści dla klien­tów prywatnych.

Grzegorz ŻurawskiPolskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego

Grzegorz Żurawski

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego,
Właściciel Labo Apartment

Wła­ści­ciel fir­my pro­wa­dzą­cej obiek­ty pod mar­ką Labo Apart­ment w Warszawie. 

Z wykształ­ce­nia spe­cja­li­sta komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej i public rela­tions. Pra­co­wał zarów­no w kor­po­ra­cjach (Hen­kel Pol­ska, Scan­di­na­vian Tobac­co), sek­to­rze publicz­nym (rzecz­nik Metra War­szaw­skie­go) jak i admi­ni­stra­cji rzą­do­wej (jako rzecz­nik i dorad­ca Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści i Mini­strów Edu­ka­cji Narodowej). 

Kil­ka lat temu zde­cy­do­wał się otwo­rzyć wła­sną dzia­łal­ność w bran­ży wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, roz­po­czy­na­jąc od jed­ne­go, wła­sne­go obiek­tu. W tej chwi­li posia­da sie­dem apar­ta­men­tów w War­sza­wie. Jest człon­kiem zało­ży­cie­lem Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go, w któ­rym peł­ni funk­cję wiceprezesa.

Michal_0284_midres_square copy

Michał Borychowski

Doradca i Trener Wynajmu Krótkoterminowego,
CEO & Founder Lula.Cleaning

Poma­ga roz­wi­nąć skrzy­dła i osią­gnąć mak­sy­mal­ne przy­cho­dy wła­ści­cie­lom loka­li wynaj­mo­wa­nych krót­ko­ter­mi­no­wo, szko­ląc, dora­dza­jąc, pro­wa­dząc kon­sul­ta­cje i gru­pę na Face­bo­oku.

Jego przy­go­da z inwe­sty­cja­mi w nie­ru­cho­mo­ści zaczę­ła się w 2005. 

A od 2009 wynaj­mu­je krót­ko­ter­mi­no­wo apar­ta­ment w Koło­brze­gu oraz zaj­mu­je się pod­naj­mem czte­rech miesz­kań w War­sza­wie. Przez ostat­nie pięć lat zarzą­dzał wynaj­mem zdal­nie, na co dzień miesz­ka­jąc w Hiszpanii.

Zami­ło­wa­nie do opty­ma­li­za­cji, żył­kę mar­ke­tin­go­wą i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej wyko­rzy­stał w wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym. Dzię­ki temu nie tyl­ko dba o jak naj­lep­szą auto­ma­ty­za­cję swo­je­go biz­ne­su, ale też o to, by był on sku­tecz­nie pro­mo­wa­ny. Te aspek­ty są waż­ną czę­ścią jego szko­leń i prelekcji.

Agenda

Poniż­szy plan ma cha­rak­ter orientacyjny.

Czas

Temat

Prelegent / Prowadzenie

Michał Bory­chow­ski

Krót­ki Termin

Asia i Miłosz

simplyyourself.online

Seba­stian Andrusz­czak

yield­Pla­net

Michał Roze­gnał

yield­Pla­net

Mateusz GoliatNoclegowo
Mate­usz Goliat

noclegowo.pl

Maciej SytaApart Service, Warszawskie Kwadraty
Maciej Syta

War­szaw­skie Kwadraty

Grzegorz ŻurawskiPolskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego
Grze­gorz Żuraw­ski

PSWK

Michał Bory­chow­ski

lula.cleaning

Miejsce spotkania

Spo­ty­ka­my się w sali kon­fe­ren­cyj­nej nr 1 przy ul. Bisku­pa Toma­sza 4–6 we Wrocławiu.

Par­ko­wać moż­na przed budyn­kiem – w bez­płat­nej stre­fie parkowania.

Obiekt zlo­ka­li­zo­wa­ny jest we wro­cław­skiej dziel­ni­cy Nad­odrze – od dwor­ca PKP Wro­cław Nad­odrze dzie­li go 450 m pie­cho­tą. Aby dotrzeć na miej­sce, jadąc w kie­run­ku cen­trum mia­sta, przed sta­cją ben­zy­no­wą „Orlen” nale­ży skrę­cić w pra­wo. Na miej­sce moż­na dotrzeć tak­że komu­ni­ka­cją miej­ską – w pobli­żu znaj­du­ją się przy­stan­ki tram­wa­jo­we Plac Sta­szi­ca, z któ­rych kur­su­ją linie 1, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 24.

Cena uczestnictwa

W cenie drob­ny poczę­stu­nek i napoje.

77 zł

107 zł

107 zł

Uwa­ga: koniecz­nie zabierz na Krót­ką Kon­fe­ren­cję nała­do­wa­ny tele­fon i link do przy­naj­mniej jed­ne­go iCa­la wyge­ne­ro­wa­ne­go z kalen­da­rza swo­ich rezer­wa­cji w ser­wi­sach Airbnb lub Booking. Jeśli nie wiesz, jak to przy­go­to­wać, napisz na kontakt@krotki-termin.pl. Ten link przy­da Ci się pod­czas jed­nej z pre­lek­cji… będzie ciekawie! 

Partnerzy i sponsorzy Zlotu

IV Zlot Grupy w Krakowie

III Zlot Grupy w Gdańsku

II Zlot Grupy w Warszawie

I Zlot Grupy w Warszawie

Pytania i odpowiedzi

Oczy­wi­ście. Wpisz dane fir­my pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Fak­tu­rę prze­śle­my do Cie­bie mailem.

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Michał Bory­chow­ski, dzia­ła­ją­cy pod fir­mą Dyna­Soft Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą w War­sza­wie. W orga­ni­za­cji wyda­rze­nia poma­ga­ją rów­nież: Mar­le­na Kosiu­ra, Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożeń­scy, San­dra Górska.

Nie, wystar­czy, że podasz swo­je nazwi­sko przy wej­ściu na konferencję.

Scroll to Top