Krótka Konferencja
Wynajem Krótkoterminowy

26 października 2019, 16–22:00
Warszawa

Dzia­łasz w bran­ży wynaj­mu krótkoterminowego?

Dołącz do VI Krót­kiej Kon­fe­ren­cji Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy, któ­ra odbę­dzie się w War­sza­wie 26 paź­dzier­ni­ka 2019, w sobotę.

To oka­zja, by posłu­chać mery­to­rycz­nych pre­lek­cji, wymie­nić kon­tak­ty, doświad­cze­nie i wie­dzę z inny­mi oso­ba­mi z branży.

Czym są Krótkie Konferencje?

Krót­kie Kon­fe­ren­cje naro­dzi­ły się z potrze­by spo­tkań na żywo w gro­nie osób zaj­mu­ją­cych się na co dzień wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym. Począt­ko­wo odby­wa­ły się one pod nazwą Zlo­tów Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy (bo też w tym miej­scu, na Face­bo­oku, zosta­ły zapo­cząt­ko­wa­ne), aby z cza­sem otwo­rzyć się na szer­sze gro­no osób z tej bran­ży. Dotych­czas widzie­li­śmy się w War­sza­wie, Gdań­sku, Kra­ko­wie i Wrocławiu.

Pod­czas spo­tkań roz­ma­wia­my o wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym. Jest to oka­zja, aby posłu­chać mery­to­rycz­nych pre­lek­cji, zdo­być nową wie­dzę i poznać mar­ki zwią­za­ne z bran­żą. Sta­łą czę­ścią spo­tkań są też networ­king, wymia­na kon­tak­tów, dys­ku­sje na bie­żą­ce tema­ty zwią­za­ne z wynaj­mem czy luź­niej­sze roz­mo­wy w kuluarach.

Naj­bliż­sza Krót­ka Kon­fe­ren­cja będzie już 6. spo­tka­niem z kolei, któ­re orga­ni­zu­je­my. To kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re dzie­lą Two­je zain­te­re­so­wa­nie wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym, goto­we do wymia­ny doświad­czeń, wie­dzy i inspi­ra­cji. To moż­li­wość roz­mów o przy­szło­ści bran­ży w Pol­sce i oka­zja do nawią­za­nia kon­tak­tów. A tak­że – zawsze – war­to­ścio­we, mery­to­rycz­ne prelekcje.

Kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Micha­ła to pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne even­ty peł­ne mery­to­rycz­nej wie­dzy opar­tej na doświad­cze­niu oraz oka­zja do roz­mo­wy z prak­ty­ka­mi naj­mu na doby. 
Mate­usz Goliat
Noclegowo.pl

Krótkie Konferencje w liczbach

edy­cji w War­sza­wie, Gdań­sku, Kra­ko­wie i Wro­cła­wiu, a kolej­ne w planach
0
dotych­cza­so­wych uczestników
0
mery­to­rycz­nych prelekcji
0
osób w społeczności
0

Poznaj Prelegentów

Adam FudalaExpedia Group

Adam Fudala

Area Manager w Expedia Group

Tytuł prelekcji

Gość polski a gość zagraniczny

Adam Fuda­la, od ponad 2 lat w Expe­dia Gro­up jako Area Manager.

Adam ma kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia w roz­wo­ju sprze­da­ży i w pol­skim e‑commerce.

W tym okre­sie pia­sto­wał sta­no­wi­ska mana­ger­skie, dyrek­tor­skie i zasia­dał w zarzą­dach spół­ek dzia­ła­ją­cych zarów­no w obsza­rach B2B jak i B2C.

Hubert Stuczyńskieasy2checkin

Hubert Stuczyński

Co-Founder SNIKEY oraz easy2checkin – mobilnej recepcji dla najmu krótkoterminowego

Tytuł prelekcji

Minimalizacja ryzyka związanego z anonimowymi gośćmi

Hubert jest co-foun­de­rem dwóch start-up’ów dla naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, w tym naj­młod­sze­go z nich – easy2checkin. 

Easy2checkin jest apli­ka­cją pozwa­la­ją­cą na zdal­ne zamel­do­wa­nie gości w apar­ta­men­tach przed przy­jaz­dem, wyrę­cza­ją­ce potrze­bę oso­bi­ste­go spraw­dze­nia doku­men­tów gości i zna­ko­mi­cie uzu­peł­nia­ją­ce wygo­dę zdal­ne­go dostę­pu do mieszkań. 

Easy2checkin to auto­ma­tycz­nie wypeł­nio­na kar­ta mel­dun­ko­wa gościa, któ­rą wła­ści­ciel otrzy­mu­je do skrzyn­ki ema­il, zwe­ry­fi­ko­wa­na m.in. pod kątem zgod­no­ści doku­men­tu z oso­bą, któ­ra się mel­du­je. Co waż­ne – zgod­na z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi prawa.

Piotr DybiecPINmaster.net

Piotr Dybiec

Twórca i współwłaściciel marki PINmaster.net

Tytuł prelekcji

Jak zwiększyć 2× sprzedaż w Twoim apartamencie

Piotr Dybiec jest twór­cą i współ­wła­ści­cie­lem mar­ki PINmaster.net.

Stwo­rzo­ne w ramach tego pro­jek­tu roz­wią­za­nie wspie­ra wła­ści­cie­li, zarząd­ców czy ope­ra­to­rów nie­ru­cho­mo­ści w zakre­sie orga­ni­za­cji kom­plek­so­wej kon­tro­li dostę­pu (ang. Access Mana­ge­ment). Umoż­li­wia auto­ma­tycz­ne, ska­lo­wal­ne, efek­tyw­ne i bez­piecz­ne zarzą­dza­nie dostę­pem zarów­no dla gości, najem­ców i rezy­den­tów, jak i współ­pra­cow­ni­ków, pod­wy­ko­naw­ców czy partnerów.

W okre­sie 2016–2019 czło­nek zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia Miesz­ka­nicz­nik, naj­więk­sze­go w Pol­sce sto­wa­rzy­sze­nia sku­pia­ją­ce­go pry­wat­nych wła­ści­cie­li i inwe­sto­rów w nie­ru­cho­mo­ści. Z ryn­kiem nie­ru­cho­mo­ści zwią­za­ny od 1997, gdzie inwe­stu­je w nie­ru­cho­mo­ści miesz­ka­nio­we na wyna­jem krót­ko- i długoterminowy.

Od ponad 20 lat zawo­do­wo zwią­za­ny z bran­żą tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ną i IT. Pra­co­wał dla naj­więk­szych ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, dostaw­ców oraz firm kon­sul­tin­go­wych reali­zu­jąc skom­pli­ko­wa­ne pro­jek­ty trans­for­ma­cyj­ne i wdro­że­nio­we z obsza­ru IT i sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. W 2015 ukoń­czył pody­plo­mo­we stu­dia MBA o kie­run­ku przed­się­bior­czość orga­ni­zo­wa­ne przez ASBIRO. W okre­sie ostat­nich kil­ku lat zaan­ga­żo­wa­ny w uru­cha­mia­nie kil­ku pro­jek­tów start-upo­wych. Jest m.in. zwy­cięz­cą kon­kur­su Smart City Chal­len­ge 2015 w Pol­sce oraz lau­re­atem Oran­ge BIHAPI 2015.

Aneta Ogrodniczekeasyshare

Aneta Ogrodniczek

Prezes Zarządu Easyshare

Tytuł prelekcji

Easyshare – usługi carsharingu oraz usługi wynajmu noclegów (apartamenty, aparthotele, hotele), a także współdzielenia przestrzeni do pracy (co-working, sale konferencyjne)

Pre­zes Zarzą­du fir­my Easy­sha­re, któ­ra od grud­nia 2017 roku reali­zu­je pro­jekt roz­wo­ju plat­for­my współ­dzie­le­nia prze­strze­ni miej­skiej. Czło­nek-zało­ży­ciel Sto­wa­rzy­sze­nia Mobil­ne Miasto. 

Spe­cja­li­zu­je się w pro­jek­to­wa­niu i reali­za­cji stra­te­gii roz­wo­ju oraz restruk­tu­ry­za­cji. Posia­da doświad­cze­nie w two­rze­niu fir­my od wizji do eks­pan­sji, pro­wa­dze­niu kom­plek­so­wych pro­jek­tów IT do zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem, czy two­rze­niu struk­tur sprze­da­ży i audy­cie. Jest spe­cja­li­stą z zakre­su pro­jek­tów zwią­za­nych z usłu­ga­mi tury­stycz­ny­mi oraz mobil­no­ścią miej­ską. Roz­wi­ja­ła usłu­gi w bran­ży hote­lar­skiej, prze­wo­zo­wej oraz szyb­kich prze­sy­łek miejskich.

kamil-kosior

Kamil Kosior

Współzałożyciel i Członek
Zarządu Rent Like Home

Tytuł prelekcji

Mądre aranżacje wnętrz – droga do maksymalizacji zysku w naszej branży

Od kil­ku­na­stu lat two­rzy i szko­li fir­my w zakre­sie spe­cja­li­stycz­nej obsłu­gi klien­tów, a zespo­ły, któ­re poma­gał budo­wać pra­co­wa­ły już z ponad 150 tysią­ca­mi osób. Jed­no­cze­śnie cały czas sam rów­nież pra­cu­je bez­po­śred­nio z klien­ta­mi. Dla­cze­go? Ponie­waż to uwielbia!

0

Piotr Kubiczek

CEO & Co-Founder HelloHere

Grzegorz ŻurawskiPolskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego

Grzegorz Żurawski

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego,
Właściciel Labo Apartment

Wła­ści­ciel fir­my pro­wa­dzą­cej obiek­ty pod mar­ką Labo Apart­ment w Warszawie. 

Z wykształ­ce­nia spe­cja­li­sta komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej i public rela­tions. Pra­co­wał zarów­no w kor­po­ra­cjach (Hen­kel Pol­ska, Scan­di­na­vian Tobac­co), sek­to­rze publicz­nym (rzecz­nik Metra War­szaw­skie­go) jak i admi­ni­stra­cji rzą­do­wej (jako rzecz­nik i dorad­ca Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści i Mini­strów Edu­ka­cji Narodowej). 

Kil­ka lat temu zde­cy­do­wał się otwo­rzyć wła­sną dzia­łal­ność w bran­ży wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, roz­po­czy­na­jąc od jed­ne­go, wła­sne­go obiek­tu. W tej chwi­li posia­da sie­dem apar­ta­men­tów w War­sza­wie. Jest człon­kiem zało­ży­cie­lem Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go, w któ­rym peł­ni funk­cję wiceprezesa.

Michal_0284_midres_square copy

Michał Borychowski

Doradca i Trener Wynajmu Krótkoterminowego,
CEO & Founder Lula.Cleaning,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego

Poma­ga roz­wi­nąć skrzy­dła i osią­gnąć mak­sy­mal­ne przy­cho­dy wła­ści­cie­lom loka­li wynaj­mo­wa­nych krót­ko­ter­mi­no­wo, szko­ląc, dora­dza­jąc, pro­wa­dząc kon­sul­ta­cje i gru­pę na Face­bo­oku.

Jego przy­go­da z inwe­sty­cja­mi w nie­ru­cho­mo­ści zaczę­ła się w 2005.

A od 2009 wynaj­mu­je krót­ko­ter­mi­no­wo apar­ta­ment w Koło­brze­gu oraz zaj­mu­je się pod­naj­mem czte­rech miesz­kań w War­sza­wie. Przez pięć lat zarzą­dzał wynaj­mem zdal­nie, na co dzień miesz­ka­jąc w Hiszpanii.

Zami­ło­wa­nie do opty­ma­li­za­cji, żył­kę mar­ke­tin­go­wą i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej wyko­rzy­stał w wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym. Dzię­ki temu nie tyl­ko dba o jak naj­lep­szą auto­ma­ty­za­cję swo­je­go biz­ne­su, ale też o to, by był on sku­tecz­nie pro­mo­wa­ny. Te aspek­ty są waż­ną czę­ścią jego szko­leń i prelekcji.

Poznaj Partnerów

Zobacz, co mówią o Krótkich Konferencjach dotychczasowi prelegenci

Mateusz Goliat

Noclegowo.pl

Kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Micha­ła to pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne even­ty peł­ne mery­to­rycz­nej wie­dzy opar­tej na doświad­cze­niu oraz oka­zja do roz­mo­wy z prak­ty­ka­mi naj­mu na doby. Michał to oso­ba peł­na pasji i zaan­ga­żo­wa­nia, pole­cam go jako eks­per­ta wynaj­mu krótkoterminowego.
Mate­usz Goliat
Noclegowo.pl

Ewa Wielgórska

InnovaBnB

Michał i jego zespół to pro­fe­sjo­na­li­ści w peł­nym tego sło­wa zna­cze­niu. Zaan­ga­żo­wa­ni, sta­le pogłę­bia­ją­cy wie­dzę. Gru­pa “Wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy” na FB to naj­lep­sze źró­dło wie­dzy o ryn­ku. Z całe­go ser­ca pole­cam też Krót­kie Kon­fe­ren­cje (daw­niej zlo­ty) — wspa­nia­ła atmos­fe­ra i duża daw­ka bran­żo­wych inspiracji 😉
Ewa Wiel­gór­ska
Inno­vaBnB

Rafał Zalewski

TimeForEat.me

Na jed­nym ze spo­tkań w jakich mia­łem przy­jem­ność uczest­ni­czyć moż­na było zoba­czyć zaan­ga­żo­wa­nie i odpo­wie­dzial­ne podej­ście do słu­cha­czy. Było wszyst­ko co potrze­ba. Pole­cam spo­tka­nia z Micha­łem i jego zespołem. 
Rafał Zalew­ski
TimeForEat.me

Klaudia Leszczyńska

Kreatorki Wynajmu

Bar­dzo pole­cam współ­pra­cę z Micha­łem. Bra­łam udział jako pre­le­gent­ka z zakre­su Home Sta­gin­gu w kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Micha­ła w Kra­ko­wie. Świet­ne spo­tka­nie, mery­to­rycz­ne i też dosko­na­ła oka­zja do nawią­za­nia nowych, biz­ne­so­wych kon­tak­tów. Jestem bar­dzo pozy­tyw­nie zasko­czo­na jak pręż­nie pra­cu­je gru­pa Micha­ła i jaki nie­sa­mo­wi­ty kli­mat panu­je tutaj. Bar­dzo na plus! To kolej­ny dowód na to, że w biz­ne­sie nie­ru­cho­mo­ści współ­pra­ca to podstawa!:) 
Klau­dia Leszczyńska
Kre­ator­ki Wynajmu

Sebastian Andruszczak

yieldplanet

Kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Micha­ła wyróż­nia­ją się przede wszyst­kim Jego kon­cen­tra­cją na tym, aby zapew­nić wyso­ką war­tość mery­to­rycz­ną Uczest­ni­kom. Innym war­tym uwa­gi aspek­tem, jest poziom dyna­mi­ki gru­py, oraz jej pręż­ność. Dużo war­to­ścio­wych ini­cja­tyw powsta­ło dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu Micha­ła, oraz Eki­py (pozdra­wiam ser­decz­nie z tego miej­sca), co — w moich oczach — z zasa­dy sta­no­wi o war­to­ści przedsięwzięcia.
Seba­stian Andruszczak
Yield­Pla­net

Michał Powichrowski

GOAPPS / RentEye

W kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Micha­ła w Kra­ko­wie bra­łem udział jako pre­le­gent, przed­sta­wia­jąc moż­li­wo­ści auto­ma­ty­za­cji obsłu­gi naj­mu dzię­ki czuj­ni­kom Ren­tEye. Miło wspo­mi­nam to jak zosta­li­śmy przy­ję­ci przez gospo­da­rza, na zaple­czu pano­wa­ła domo­wa atmos­fe­ra. Jako uczest­ni­ko­wi podo­ba­ła mi się róż­no­rod­ność tema­tów pre­lek­cji, wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny zapro­szo­nych gości oraz zaan­ga­żo­wa­nie Micha­ła w zapew­nie­nie warun­ków do inte­gra­cji i nawią­zy­wa­nia nowych kon­tak­tów w prze­rwach mię­dzy pre­lek­cja­mi (pysz­ny cate­ring). War­to było przy­je­chać z dru­gie­go koń­ca Pol­ski, chęt­nie wezmę udział ponownie 
Michał Powi­chrow­ski
GoApps/RentEye

Agenda

Poniż­szy plan ma cha­rak­ter orien­ta­cyj­ny i może ulec zmianie.

Czas

Temat

Prelegent / Prowadzenie

Michał Bory­chow­ski

Krót­ki Termin

Asia i Miłosz

simplyyourself.online

Piotr DybiecPINmaster.net
Piotr Dybiec

PINMaster.net

Hubert Stu­czyń­ski

easy2checkin

Grze­gorz Żuraw­ski

PSWK

Piotr Kubi­czek

Hel­lo Here

Michał Bory­chow­ski

Lula.Cleaning

Ane­ta Ogrod­ni­czek

Easy­Sha­re

Jan Szym­czyk

Easy­Sha­re

Adam FudalaExpedia Group
Adam Fuda­la

Expe­dia Group

kamil-kosior
Kamil Kosior

Rent Like Home

Miejsce spotkania

Spo­ty­ka­my się w Szklar­ni – na tere­nie aka­de­mii kuli­nar­nej Let’s GoCo­ok przy uli­cy Wira­żo­wej 124 w Warszawie. 
Dostęp­ny jest par­king dla uczest­ni­ków konferencji. 

Kup bilet

Bilet dla dru­giej i kolej­nej oso­by tań­szy o 10 zł (licz­bę bile­tów wybie­rasz w koszy­ku).
Licz­ba miejsc ograniczona!

197 zł

Sprze­daż bile­tów zosta­ła zakończona.

Chcesz zostać part­ne­rem kon­fe­ren­cji?
Zapo­znaj się z ofertą.

Chcesz poczuć atmosferę Krótkich Konferencji?

Obejrzyj podsumowanie poprzednich edycji

V Krótka Konferencja we Wrocławiu

Pią­ta Krót­ka Kon­fe­ren­cja odby­ła się we Wro­cła­wiu. To pierw­sza edy­cja naszych spo­tkań pod tą nazwą. Pre­le­gen­ta­mi tej kon­fe­ren­cji byli: yield­Pla­net (Seba­stian Andrusz­czak, Michał Roze­gnał), Mate­usz Goliat (Noclegowo.pl), Apart Servi­ce / War­szaw­skie Kwa­dra­ty (Maciej Syta), Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go (Grze­gorz Żuraw­ski), Lula.Cleaning (Michał Borychowski).

Zobacz agen­dę wydarzenia.

POPRZEDNIE EDYCJE

Pytania i odpowiedzi

Oczy­wi­ście. Wpisz dane fir­my pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Fak­tu­rę prze­śle­my do Cie­bie mailem.

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Michał Bory­chow­ski, dzia­ła­ją­cy pod fir­mą Dyna­Soft Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą w War­sza­wie. W orga­ni­za­cji wyda­rze­nia poma­ga­ją rów­nież: Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożeń­scy, Yehor Martynov.

Nie, wystar­czy, że podasz swo­je nazwi­sko przy wej­ściu na konferencję.

Scroll to Top