Oferta partnerska

Pro­wa­dzisz mar­kę wspie­ra­ją­cą bran­żę wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go i chcesz dotrzeć bez­po­śred­nio do swo­jej gru­py odbiorców?

Sko­rzy­staj z ofer­ty part­ner­skiej Krót­kich Konferencji.

To spo­tka­nia odby­wa­ją­ce się sys­te­ma­tycz­nie w dużych mia­stach Pol­ski, zrze­sza­ją­ce oso­by wynaj­mu­ją­ce krót­ko­ter­mi­no­wo i zwią­za­ne z tą bran­żą. Dzię­ki temu możesz spo­tkać się z nimi na żywo, przed­sta­wić swo­ją ofer­tę i wysłu­chać ich potrzeb.

Z jakich elementów partnerskich możesz skorzystać?

Prelekcja 

Roll-up 

Ulotki, gadżety 

Stoisko 

Oczy­wi­ście moż­li­wa jest też Two­ja pro­po­zy­cja. Cze­ka­my na Ciebie.

Czym są Krótkie Konferencje?

Krót­kie Kon­fe­ren­cje naro­dzi­ły się z potrze­by spo­tkań na żywo w gro­nie osób zaj­mu­ją­cych się na co dzień wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym. Począt­ko­wo odby­wa­ły się one pod nazwą Zlo­tów Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy (bo też w tym miej­scu, na Face­bo­oku, zosta­ły zapo­cząt­ko­wa­ne), aby z cza­sem otwo­rzyć się na szer­sze gro­no osób z tej bran­ży. Dotych­czas widzie­li­śmy się w War­sza­wie, Gdań­sku, Kra­ko­wie i Wrocławiu.

Pod­czas spo­tkań roz­ma­wia­my o wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym. Jest to oka­zja, aby posłu­chać mery­to­rycz­nych pre­lek­cji, zdo­być nową wie­dzę i poznać mar­ki zwią­za­ne z bran­żą. Sta­łą czę­ścią spo­tkań są też networ­king, wymia­na kon­tak­tów, dys­ku­sje na bie­żą­ce tema­ty zwią­za­ne z wynaj­mem czy luź­niej­sze roz­mo­wy w kuluarach.

Już od pierw­szej edy­cji nasze Krót­kie Kon­fe­ren­cje cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem, szcze­gól­nie w War­sza­wie i Kra­ko­wie sale pęka­ły w szwach. Uczest­ni­cy to oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w swo­je biz­ne­sy, chcą­ce posze­rzać hory­zon­ty, wymie­niać się doświad­cze­nia­mi, inspi­ro­wać moż­li­wo­ścia­mi i pozna­wać inne oso­by czy fir­my zwią­za­ne z branżą.

Kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Micha­ła to pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne even­ty peł­ne mery­to­rycz­nej wie­dzy opar­tej na doświad­cze­niu oraz oka­zja do roz­mo­wy z prak­ty­ka­mi naj­mu na doby. 
Mate­usz Goliat
Noclegowo.pl

Krótkie Konferencje w liczbach

edy­cji w War­sza­wie, Gdań­sku, Kra­ko­wie i Wro­cła­wiu, a kolej­ne w planach
0
dotych­cza­so­wych uczestników
0
mery­to­rycz­nych prelekcji
0
osób w spo­łecz­no­ści:
new­slet­ter, Face­bo­ok, gru­pa FB, Insta­gram, LinkedIn
0

Co umożliwiają nam i uczestnikom Partnerzy Krótkiej Konferencji?

Ciekawe oferty 

Uczest­ni­cy dowia­du­ją się o cie­ka­wych ofer­tach, któ­re mogą bez­po­śred­nio doty­czyć ich codzien­nych potrzeb w wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym, posze­rza­ją hory­zon­ty, inspi­ru­ją się ist­nie­ją­cy­mi moż­li­wo­ścia­mi, o któ­rych mogli wcze­śniej nie wiedzieć. 

Wysoki poziom 

Moż­li­we jest zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji na wyso­kim pozio­mie, w przy­jem­nych wnę­trzach i z dobrym cate­rin­giem tak, że całe spo­tka­nie będzie dla wszyst­kich fan­ta­stycz­nym wspomnieniem. 

Szerokie grono 

Może­my dotrzeć do szer­sze­go gro­na osób zain­te­re­so­wa­nych wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym, tak­że spo­za ist­nie­ją­cej już społeczności. 

Zdjęcia 

Udo­ku­men­tu­je­my wyda­rze­nie na wyso­kiej jako­ści zdję­ciach. Dzię­ki nim poka­zu­je­my atmos­fe­rę spo­tka­nia, a uczest­ni­cy otrzy­mu­ją pamiąt­kę, któ­rą mogą podzie­lić się z inny­mi. Zdję­cia może­my wyko­rzy­stać rów­nież do pro­mo­cji kolej­nych edycji. 

Wideo 

Wideo jest for­mą, dzię­ki któ­rej zawar­ta w pre­lek­cjach wie­dza może docie­rać do osób, nie­mo­gą­cych wziąć udzia­łu w wyda­rze­niu na żywo. Wyso­kiej jako­ści after­mo­vie zaś to fan­ta­stycz­na for­ma zachę­ty do uczest­nic­twa dla przy­szłych part­ne­rów i gości. 

Przystępna cena 

Cena wyda­rze­nia może być bar­dziej przy­stęp­na, co pozwa­la na dostęp do nie­go szer­sze­mu gronu. 

Czy­li wszy­scy wygrywamy. 🙂 

Kto organizuje Krótkie Konferencje?

Pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem Krót­kich Kon­fe­ren­cji jest Michał Bory­chow­ski ze swo­ją mar­ką Krótki-Termin.pl, któ­ry od lat sam wynaj­mu­je krót­ko­ter­mi­no­wo i zara­bia na nie­ru­cho­mo­ściach, a na co dzień szko­li, kon­sul­tu­je i dora­dza w tym tema­cie, jed­no­cze­śnie pro­wa­dząc naj­więk­szą w tym tema­cie pol­ską gru­pę na Face­bo­oku Wyna­jem krótkoterminowy. 

Jest też pre­ze­sem Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go oraz zało­ży­cie­lem i pro­wa­dzą­cym pro­jekt apli­ka­cji Lula.Cleaning, któ­ra jest bra­ku­ją­cym ogni­wem mię­dzy gospo­da­rza­mi a eki­pa­mi sprzą­ta­ją­cy­mi w naj­mie na doby.

Mar­ka oso­bi­sta Micha­ła Bory­chow­skie­go koja­rzo­na jest z rze­tel­no­ścią i prze­ka­zy­wa­niem sze­ro­kiej wie­dzy z zakre­su wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go. Docie­ra ona zarów­no do osób począt­ku­ją­cych, jak i zaawan­so­wa­nych w dzia­łal­no­ści w tej bran­ży, głów­nie w Pol­sce, ale też poza gra­ni­ca­mi kra­ju. Do głów­nej gru­py odbior­ców mar­ki nale­żą oso­by w wie­ku 25–55 lat. Roz­kład płci jest pra­wie równy.

W organizacji pomaga również Zespół

Asia Ryćko-Bożeńska

Asia Ryćko-Bożeńska

Online Marketer
Copywriter & Creator

Miłosz Ryćko-Bożeński

Miłosz Ryćko-Bożeński

Software Developer
Event Manager

Jakie tematy mogą potencjalnie interesować uczestników Krótkiej Konferencji?

Zaufali nam

Dotychczas podczas Krótkich Konferencji (dawniej Zlotów Grupy Wynajem Krótkoterminowy) wystąpili i prezentowali swoją ofertę m.in.:

Beata Pawłusiewicz

Klaudia Leszczyńska
Kreatorki Wynajmu

Opinie Partnerów

Mateusz Goliat

Noclegowo.pl

Kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Micha­ła to pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne even­ty peł­ne mery­to­rycz­nej wie­dzy opar­tej na doświad­cze­niu oraz oka­zja do roz­mo­wy z prak­ty­ka­mi naj­mu na doby. Michał to oso­ba peł­na pasji i zaan­ga­żo­wa­nia, pole­cam go jako eks­per­ta wynaj­mu krótkoterminowego.
Mate­usz Goliat
Noclegowo.pl

Ewa Wielgórska

InnovaBnB

Michał i jego zespół to pro­fe­sjo­na­li­ści w peł­nym tego sło­wa zna­cze­niu. Zaan­ga­żo­wa­ni, sta­le pogłę­bia­ją­cy wie­dzę. Gru­pa “Wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy” na FB to naj­lep­sze źró­dło wie­dzy o ryn­ku. Z całe­go ser­ca pole­cam też Krót­kie Kon­fe­ren­cje (daw­niej zlo­ty) — wspa­nia­ła atmos­fe­ra i duża daw­ka bran­żo­wych inspiracji 😉
Ewa Wiel­gór­ska
Inno­vaBnB

Rafał Zalewski

TimeForEat.me

Na jed­nym ze spo­tkań w jakich mia­łem przy­jem­ność uczest­ni­czyć moż­na było zoba­czyć zaan­ga­żo­wa­nie i odpo­wie­dzial­ne podej­ście do słu­cha­czy. Było wszyst­ko co potrze­ba. Pole­cam spo­tka­nia z Micha­łem i jego zespołem. 
Rafał Zalew­ski
TimeForEat.me

Klaudia Leszczyńska

Kreatorki Wynajmu

Bar­dzo pole­cam współ­pra­cę z Micha­łem. Bra­łam udział jako pre­le­gent­ka z zakre­su Home Sta­gin­gu w kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Micha­ła w Kra­ko­wie. Świet­ne spo­tka­nie, mery­to­rycz­ne i też dosko­na­ła oka­zja do nawią­za­nia nowych, biz­ne­so­wych kon­tak­tów. Jestem bar­dzo pozy­tyw­nie zasko­czo­na jak pręż­nie pra­cu­je gru­pa Micha­ła i jaki nie­sa­mo­wi­ty kli­mat panu­je tutaj. Bar­dzo na plus! To kolej­ny dowód na to, że w biz­ne­sie nie­ru­cho­mo­ści współ­pra­ca to podstawa!:) 
Klau­dia Leszczyńska
Kre­ator­ki Wynajmu

Sebastian Andruszczak

yieldplanet

Kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Micha­ła wyróż­nia­ją się przede wszyst­kim Jego kon­cen­tra­cją na tym, aby zapew­nić wyso­ką war­tość mery­to­rycz­ną Uczest­ni­kom. Innym war­tym uwa­gi aspek­tem, jest poziom dyna­mi­ki gru­py, oraz jej pręż­ność. Dużo war­to­ścio­wych ini­cja­tyw powsta­ło dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu Micha­ła, oraz Eki­py (pozdra­wiam ser­decz­nie z tego miej­sca), co — w moich oczach — z zasa­dy sta­no­wi o war­to­ści przedsięwzięcia.
Seba­stian Andruszczak
Yield­Pla­net

Michał Powichrowski

GOAPPS / RentEye

W kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Micha­ła w Kra­ko­wie bra­łem udział jako pre­le­gent, przed­sta­wia­jąc moż­li­wo­ści auto­ma­ty­za­cji obsłu­gi naj­mu dzię­ki czuj­ni­kom Ren­tEye. Miło wspo­mi­nam to jak zosta­li­śmy przy­ję­ci przez gospo­da­rza, na zaple­czu pano­wa­ła domo­wa atmos­fe­ra. Jako uczest­ni­ko­wi podo­ba­ła mi się róż­no­rod­ność tema­tów pre­lek­cji, wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny zapro­szo­nych gości oraz zaan­ga­żo­wa­nie Micha­ła w zapew­nie­nie warun­ków do inte­gra­cji i nawią­zy­wa­nia nowych kon­tak­tów w prze­rwach mię­dzy pre­lek­cja­mi (pysz­ny cate­ring). War­to było przy­je­chać z dru­gie­go koń­ca Pol­ski, chęt­nie wezmę udział ponownie 
Michał Powi­chrow­ski
GoApps/RentEye

Dlaczego warto zostać Partnerem Krótkiej Konferencji?

Spotkanie na żywo 

Moż­li­wość spo­tka­nia na żywo z gospo­da­rza­mi, fir­ma­mi zarzą­dza­ją­cy­mi oraz sprzą­ta­ją­cy­mi, zaan­ga­żo­wa­ny­mi w wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy, wraz z pre­zen­ta­cją ofer­ty i bez­po­śred­ni­mi roz­mo­wa­mi z poten­cjal­ny­mi klientami. 

Rozpoznawana marka 

Krót­kie Kon­fe­ren­cje to już roz­po­zna­wa­na i uzna­na mar­ka, Licz­ba bile­tów na nasze spo­tka­nia nie­raz prze­kra­cza­ła pojem­ność sali. 

Społeczność 

Spo­łecz­ność wokół mar­ki Michał Bory­chow­ski Krótki-Termin.pl, orga­ni­za­to­ra Krót­kich Kon­fe­ren­cji – zrze­sza obec­nie ponad 11,5 tysią­ca osób w róż­nych kana­łach komu­ni­ka­cji i są to oso­by zwią­za­ne bez­po­śred­nio z bran­żą wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, głów­nie gospo­da­rze wynaj­mu­ją­cy swo­je apar­ta­men­ty lub pla­nu­ją­ce taki rodzaj biz­ne­su. Ozna­cza to, że już w komu­ni­ka­cji zwią­za­nej z Krót­ką Kon­fe­ren­cją infor­ma­cja o Two­jej ofer­cie może dotrzeć do sze­ro­kie­go gro­na osób ści­śle zwią­za­nych z inte­re­su­ją­cą Cię gru­pą docelową. 

Przedstawienie oferty 

Masz moż­li­wość przed­sta­wie­nia swo­jej mar­ki / ofer­ty zgod­nie z Two­imi pre­fe­ren­cja­mi: pod­czas pre­lek­cji, ale też w posta­ci ulo­tek wrę­cza­nych w pakie­cie powi­tal­nym, gadże­tów, rollup‑u, sto­iska na tere­nie spo­tka­nia. Oczy­wi­ście for­ma dotar­cia do uczest­ni­ków ogra­ni­czo­na jest tyl­ko Two­ją i naszą wyobraź­nią – jeste­śmy otwar­ci rów­nież na inne moż­li­wo­ści, któ­re usta­li­my indywidualnie. 

Materiały informacyjne 

Jako part­ner poja­wiasz się rów­nież w mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych doty­czą­cych Krót­kiej Kon­fe­ren­cji, docie­ra­jąc zarów­no do już zapi­sa­nych uczest­ni­ków, jak i osób poten­cjal­nie nią zain­te­re­so­wa­nych: stro­na inter­ne­to­wa, fan page na Face­bo­oku, new­slet­ter, stro­na wyda­rze­nia na Face­bo­oku, Insta­gram, Lin­ke­dIn i w innych miej­scach, w któ­rych wyda­rze­nie będzie pro­mo­wa­ne. Zakres takiej infor­ma­cji jest dosto­so­wa­ny do dane­go medium a tak­że wybra­ne­go pakie­tu spon­sor­skie­go, może ona zawie­rać m.in. nazwę, opis, logo i inne. 

Bezpłatne bilety wstępu 

Jako part­ner Krót­kiej Kon­fe­ren­cji otrzy­mu­jesz dla sie­bie i osób towa­rzy­szą­cych bez­płat­ne bile­ty wstę­pu na kon­fe­ren­cję (ich licz­ba zale­ży od indy­wi­du­al­nych usta­leń doty­czą­cych zakre­su pakie­tu part­ner­skie­go oraz Two­ich kon­kret­nych potrzeb). 

Zainteresowany?
Wypełnij formularz!

Wypeł­nij poniż­szy for­mu­larz, a skon­tak­tu­je­my się z Tobą w celu omó­wie­nia szcze­gó­łów współ­pra­cy. Wypeł­nie­nie for­mu­la­rza jest nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce. Jeśli się wahasz, rów­nież do nas napisz i zobacz­my po pro­stu, co z tego może dobre­go wyniknąć. 🙂

Kontakt

Oferta partnerska

Chcesz poczuć atmosferę Krótkich Konferencji?

Obejrzyj podsumowanie poprzednich edycji

V Krótka Konferencja we Wrocławiu

Pią­ta Krót­ka Kon­fe­ren­cja odby­ła się we Wro­cła­wiu. To pierw­sza edy­cja naszych spo­tkań pod tą nazwą. Part­ne­ra­mi tej kon­fe­ren­cji byli: yield­Pla­net (Seba­stian Andrusz­czak, Michał Roze­gnał), Mate­usz Goliat (Noclegowo.pl), Apart Servi­ce / War­szaw­skie Kwa­dra­ty (Maciej Syta), Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go (Grze­gorz Żuraw­ski), Lula.Cleaning (Michał Borychowski).

Zobacz agen­dę wydarzenia.

IV Zlot Grupy w Krakowie

Part­ne­ra­mi czwar­tej kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się w Kra­ko­wie, jesz­cze pod nazwą Zlot Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy, byli: Beata Paw­łu­sie­wicz, Kre­ator­ki Wynaj­mu / Kra­kow­skie Poko­je (Klau­dia Lesz­czyń­ska), GoAPPS / Ren­tEye (Michał Powi­chrow­ski, Robert Kon­drac­ki), InnovaBnB.com (Ewa Wiel­gór­ska, Mate­usz Howis), Lula.Cleaning (Michał Bory­chow­ski), simplyyourself.online (Asia i Miłosz Ryćko-Bożeńscy).

Zobacz agen­dę wydarzenia.

III Zlot Grupy w Gdańsku

Part­ne­ra­mi trze­ciej kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się w Gdań­sku jako pierw­szy Zlot poza Sto­li­cą, byli: TimeForEat.me (Rafał i Patry­cja Zalew­scy), InwestycjeWKurortach.pl (Mar­le­na Kosiu­ra), Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go (Grze­gorz Żuraw­ski), Lula.Cleaning (Michał Bory­chow­ski) oraz simplyyourself.online (Asia i Miłosz Ryćko-Bożeńscy).

II Zlot Grupy w Warszawie

Part­ne­ra­mi dru­giej war­szaw­skiej kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się pod nazwą II Zlot Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy, byli: OWIW Legal (Miko­łaj Ostrow­ski i Adria­na Lotolc), Hel­lo Here (Piotr Kubi­czek), Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go (Grze­gorz Żuraw­ski), Lula.Cleaning (Michał Bory­chow­ski), InwestycjeWKurortach.pl (Mar­le­na Kosiu­ra) oraz simplyyourself.online (Asia i Miłosz Ryćko-Bożeńscy).

Zobacz agen­dę spotkania.

I Zlot Grupy w Warszawie

Part­ne­ra­mi pierw­szej kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się pod nazwą Zlot Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy, byli: Beata Paw­łu­sie­wicz, Mate­ra­ce i Meble, Apart Servi­ce (Maciej Syta), InwestycjeWKurortach.pl (Mar­le­na Kosiu­ra) oraz simplyyourself.online (Asia i Miłosz Ryćko-Bożeńscy).

Pytania i odpowiedzi

Oczy­wi­ście, wysta­wia­my fak­tu­ry. Ofi­cjal­nym orga­ni­za­to­rem jest fir­ma Dyna­soft Przed­się­bior­stwo Usłu­go­wo-Han­dlo­we Michał Bory­chow­ski, ul. Sta­ni­sła­wa Kazu­ry 4, War­sza­wa 02–795, NIP: 7141127367

Tak, wypeł­nij powyż­szy for­mu­larz, a skon­tak­tu­je­my się z Tobą i usta­li­my szczegóły.

Podoba mi się! Chcę być Waszym partnerem!

Scroll to Top