Dzień dobry!

Jeże­li tutaj tra­fi­łeś, to nie­za­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Dosko­na­le to rozu­mie­my, dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie ten doku­ment, w któ­rym znaj­dziesz zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies w związ­ku z korzy­sta­niem ze stro­ny inter­ne­to­wej https://krotka-konferencja.pl

Infor­ma­cja for­mal­na na począ­tek – admi­ni­stra­to­rem stro­ny jest Dyna­Soft PUH Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą przy ul. Kazu­ry 4/26, 02–795 War­sza­wa, NIP: 714–112-73–67.

Dane trans­ak­cyj­ne, w tym dane oso­bo­we, mogą zostać prze­ka­za­ne na rzecz Dotpay z sie­dzi­bą ul. Wie­lic­ka 28b, 30–552 Kra­ków, woje­wódz­two mało­pol­skie, NIP 6342661860, numer REGON 240770255 i KRS 0000700791 w zakre­sie nie­zbęd­nym do obsłu­gi płat­no­ści za zamó­wie­nie. Klien­to­wi przy­słu­gu­je pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz ich popra­wia­nia. Udo­stęp­nie­nie danych jest dobro­wol­ne, a jed­no­cze­śnie koniecz­ne do korzy­sta­nia z serwisu.

Wszyst­kie ceny poda­ne na stro­nie są cena­mi brut­to i  zawie­ra­ją poda­tek VAT.

W przy­pad­ku for­mu­la­rzy płat­no­ści będziesz pro­szo­ny o poda­nie peł­nych danych oso­bo­wych. Wyma­ga­my tyl­ko tych danych, któ­re są nie­zbęd­ne do dzia­ła­nia ser­wi­su. Nie­poda­nie wyma­ga­nych danych zablo­ku­je czyn­ność, któ­rą te dane doty­czy­ły. Krót­ka Kon­fe­ren­cja  nie sprze­da­je i nie udo­stęp­nia oso­bom trze­cim danych per­so­nal­nych czy adre­so­wych swo­ich klien­tów czy użyt­kow­ni­ków strony.

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z poli­ty­ką pry­wat­no­ści, w każ­dej chwi­li możesz skon­tak­to­wać się z nami, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres kontakt@krotki-termin.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dba­my o Two­ją pry­wat­ność, ale rów­nież o Twój czas. Dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie skró­co­ną wer­sję naj­waż­niej­szych zasad zwią­za­nych z ochro­ną prywatności.

 • Zakła­da­jąc kon­to użyt­kow­ni­ka za pośred­nic­twem stro­ny, skła­da­jąc zamó­wie­nie, zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra, skła­da­jąc rekla­ma­cję, odstę­pu­jąc od umo­wy czy po pro­stu kon­tak­tu­jąc się z nami, prze­ka­zu­jesz nam swo­je dane oso­bo­we, a my gwa­ran­tu­je­my Ci, że Two­je dane pozo­sta­ną pouf­ne, bez­piecz­ne i nie zosta­ną udo­stęp­nio­ne jakim­kol­wiek pod­mio­tom trze­cim bez Two­jej wyraź­nej zgody.
 • Powie­rza­my prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych tyl­ko spraw­dzo­nym i zaufa­nym pod­mio­tom świad­czą­cym usłu­gi zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych osobowych.
 • Korzy­sta­my z narzę­dzi ana­li­tycz­nych Google Ana­ly­tics, któ­re zbie­ra­ją infor­ma­cje na temat Two­ich odwie­dzin stro­ny, takie jak pod­stro­ny, któ­re wyświe­tli­łeś, czas, jaki spę­dzi­łeś na stro­nie czy przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi pod­stro­na­mi. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC doty­czą­ce usłu­gi Google Ana­ly­tics. W ramach mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi pli­ków cookies masz moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, czy w ramach usłu­gi Google Ana­ly­tics będzie­my mogli korzy­stać rów­nież z funk­cji mar­ke­tin­go­wych, czy nie.
 • Korzy­sta­my z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych, takich jak Face­bo­ok Pixel, by kie­ro­wać do Cie­bie rekla­my. Wią­żę się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Face­bo­ok. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na korzy­sta­nie przez nas w Two­im przy­pad­ku z Pixe­la Face­bo­oka, czy nie.
 • Korzy­sta­my z narzę­dzi remar­ke­tin­go­wych Google AdWords. Wią­że się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Google LLC doty­czą­cych usłu­gi Google AdWords. W ramach mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi pli­ków cookies masz moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, czy będzie­my mogli w Two­im przy­pad­ku korzy­stać z Google AdWords, czy nie.
 • Osa­dza­my na stro­nie nagra­nia wideo z ser­wi­su YouTu­be. Gdy odtwa­rzasz takie nagra­nia, wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC doty­czą­ce usłu­gi YouTube.
 • Korzy­sta­my z narzę­dzia Mouse­flow, któ­re pozwa­la nam śle­dzić Two­je zacho­wa­nie na stro­nie. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Mouse­flow. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na korzy­sta­nie przez nas w Two­im przy­pad­ku ze śle­dze­nia z wyko­rzy­sta­niem Mouse­flow czy nie.
 • Zapew­nia­my moż­li­wość korzy­sta­nia z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak udo­stęp­nia­nie tre­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych oraz sub­skryp­cja pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. Korzy­sta­nie z tych funk­cji wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok, Insta­gram, YouTu­be, Twit­ter, Google+, LinkedIN.
 • Wyko­rzy­stu­je­my pli­ki cookies wła­sne w celu pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia strony.

Jeże­li powyż­sze infor­ma­cje nie są dla Cie­bie wystar­cza­ją­ce, poni­żej znaj­dziesz dalej idą­ce szczegóły.

Dane osobowe

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych jest Dyna­Soft PUH Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą przy ul. Kazu­ry 4/26, 02–795 War­sza­wa, NIP: 714–112-73–67.

Cele, pod­sta­wy praw­ne oraz okres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych wska­za­ne są odręb­nie w sto­sun­ku do każ­de­go celu prze­twa­rza­nia danych (patrz: opis poszcze­gól­nych celów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych poniżej).

Upraw­nie­nia. RODO przy­zna­je Ci nastę­pu­ją­ce poten­cjal­ne upraw­nie­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem Two­ich danych osobowych:

 • Pra­wo dostę­pu (art. 15 RODO), tj. żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra infor­ma­cji o prze­twa­rza­niu jej danych oso­bo­wych, tj. potwier­dze­nia, czy prze­twa­rza­ne są dane oso­bo­we oso­by, któ­rej one doty­czą. Jeże­li dane o oso­bie są prze­twa­rza­ne, jest ona upraw­nio­na do uzy­ska­nia dostę­pu do nich, uzy­ska­nia ich kopii oraz do uzy­ska­nia nastę­pu­ją­cych infor­ma­cji: o celach prze­twa­rza­nia, kate­go­riach danych oso­bo­wych, infor­ma­cji o odbior­cach lub kate­go­riach odbior­ców, któ­rym dane zosta­ły lub zosta­ną ujaw­nio­ne, o okre­sie prze­cho­wy­wa­nia danych lub o kry­te­riach ich usta­la­nia, o przy­słu­gu­ją­cych oso­bie pra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem jego danych oso­bo­wych, o moż­li­wo­ści wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zo­ru, o źró­dle pozy­ska­nia danych oso­bo­wych, jeże­li nie zosta­ły pozy­ska­ne bez­po­śred­nio od oso­by, któ­rej dane doty­czą oraz o pro­fi­lo­wa­niu i zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu decyzji;
 • Pra­wo do spro­sto­wa­nia (art. 16 RODO), tj. jeże­li oso­ba uzy­ska infor­ma­cję o tym, że jej dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne przez Admi­ni­stra­to­ra są nie­pra­wi­dło­we, nie­ak­tu­al­ne lub nie­kom­plet­ne, ma ona pra­wo żądać ich nie­zwłocz­ne­go spro­sto­wa­nia lub uzupełnienia;
 • Pra­wo do usu­nię­cia danych (art. 17 RODO) czy­li może żądać usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych, przy czym jeże­li oso­ba wyra­zi­ła zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, żąda­nie usu­nię­cia odnie­sie taki sam sku­tek jak cof­nię­cie zgody;
 • Pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych (art. 18 RODO) czy­li zażą­da­nie zaprze­sta­nia ich prze­twa­rza­nia za wyjąt­kiem ich prze­cho­wy­wa­nia, w sytu­acjach, gdy: a. oso­ba, któ­rej dane doty­czą, kwe­stio­nu­je pra­wi­dło­wość danych oso­bo­wych; b. oso­ba, któ­rej dane doty­czą, kwe­stio­nu­je zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra; c. Admi­ni­stra­tor nie potrze­bu­je już tych danych, ale są one potrzeb­ne oso­bie, któ­rej dane doty­czą, do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny jego rosz­czeń; d. oso­ba, któ­rej dane doty­czą, wnio­sła sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia i sprze­ciw ten został uzna­ny przez Administratora;
 • Pra­wo prze­nie­sie­nia danych (art. 20 RODO) co ozna­cza pra­wo do otrzy­ma­nia udo­stęp­nio­nych Admi­ni­stra­to­ro­wi danych oso­bo­wych w usys­te­ma­ty­zo­wa­nym for­ma­cie, powszech­ne­go użyt­ku, nada­ją­cym się do odczy­tu przez okre­ślo­ne urzą­dze­nie, aby mógł on zostać prze­ka­za­ny bez­po­śred­nio do inne­go pod­mio­tu, pod warun­kiem, że jest to moż­li­we z punk­tu widze­nia technicznego;
 • Pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia (art. 21 RODO) co ozna­cza pra­wo wnie­sie­nia przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą sprze­ci­wu wobec wyko­rzy­sta­nia jej danych oso­bo­wych na cele zwią­za­ne z mar­ke­tin­giem bez­po­śred­nim pro­duk­tów i usług, jak rów­nież innych reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra dzia­łań mar­ke­tin­go­wych wysy­ła­nych za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub sms). Sprze­ciw nie skut­ku­je usu­nię­ciem danych, a jedy­nie zaprze­sta­niem ich wyko­rzy­sty­wa­nia przez Admi­ni­stra­to­ra w celach marketingowych;
 • Pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy co ozna­cza, że w przy­pad­kach, w któ­rych prze­twa­rza­nie danych odby­wa się na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgo­dy, oso­bie, któ­rej dane doty­czą przy­słu­gu­je pra­wo do cof­nię­cia udzie­lo­nych zgód na poszcze­gól­ne cele prze­twa­rza­nia, w dowol­nym momen­cie. Wyco­fa­nie zgo­dy nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, reali­zo­wa­ne­go do cza­su wyco­fa­nia zgody;
 • Pra­wo do zło­że­nia skar­gi do wła­ści­we­go orga­nu nad­zor­cze­go. Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­czą uwa­ża, że prze­twa­rza­ne są dane nie­le­gal­nie, ma pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do wła­ści­we­go orga­nu nad­zor­cze­go: Urząd Ochro­ny Danych Oso­bo­wych Staw­ki 2, 00–193 War­sza­wa tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl;

Rekla­ma­cje

W razie zaist­nie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści użyt­kow­nik ma pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji w ter­mi­nie 14 dni od ich wystą­pie­nia. Rekla­ma­cje, skar­gi i wszel­kie zaża­le­nia nale­ży prze­sy­łać na adres ema­il poda­ny w stopce.

Roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji nastę­pu­je w ter­mi­nie 14 dni robo­czych od jej otrzy­ma­nia. Użyt­kow­nik zosta­nie nie­zwłocz­nie powia­do­mio­ny dro­gą e–mailową o spo­so­bie jej rozpatrzenia.

Ze swo­jej stro­ny uwa­ża­my za potrzeb­ne wyja­śnić Ci, że wska­za­ne powy­żej upraw­nie­nia nie są bez­względ­ne i nie będą przy­słu­gi­wać Ci w sto­sun­ku do wszyst­kich czyn­no­ści prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych. Dla Two­jej wygo­dy doło­ży­li­śmy sta­rań, by w ramach opi­su poszcze­gól­nych ope­ra­cji prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych wska­zać na przy­słu­gu­ją­ce Ci w ramach tych ope­ra­cji uprawnienia.

Pod­kre­śla­my, że jed­no z upraw­nień wska­za­nych powy­żej przy­słu­gu­je Ci zawsze – jeże­li uznasz, że przy prze­twa­rza­niu Two­ich danych oso­bo­wych dopu­ści­li­śmy się naru­sze­nia prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych, masz moż­li­wość wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych).

Zawsze możesz rów­nież zwró­cić się do nas z żąda­niem udo­stęp­nie­nia Ci infor­ma­cji o tym, jakie dane na Twój temat posia­da­my oraz w jakich celach je prze­twa­rza­my. Wystar­czy, że wyślesz wia­do­mość na adres kontakt@krotki-termin.pl. Doło­ży­li­śmy jed­nak wszel­kich sta­rań, by inte­re­su­ją­ce Cię infor­ma­cje zosta­ły wyczer­pu­ją­co przed­sta­wio­ne w niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Poda­ny powy­żej adres e‑mail możesz wyko­rzy­stać rów­nież w razie jakich­kol­wiek pytań zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych osobowych.

Bez­pie­czeń­stwo. Gwa­ran­tu­je­my Ci pouf­ność wszel­kich prze­ka­za­nych nam danych oso­bo­wych. Zapew­nia­my pod­ję­cie wszel­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.

Odbior­cy danych. Two­je dane mogą być prze­twa­rza­ne przez naszych pod­wy­ko­naw­ców, czy­li pod­mio­ty, z któ­rych usług korzy­sta­my przy prze­twa­rza­niu danych oraz świad­cze­niu na Two­ją rzecz usług czy reali­za­cji zamówień:

 1. .….….…. – w celu prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych na ser­we­rze, w tym ser­we­rze skrzyn­ki pocztowej,
 2. Google LLC – w celu korzy­sta­nia z usług Google,
 3. Ben­hau­er Sp. z o.o. – w celu korzy­sta­nia z sys­te­mu mailin­go­we­go, w któ­rym prze­twa­rza­ne są Two­je dane, jeże­li zapi­sa­łeś się do newslettera,
 4. Fak­tu­row­nia Sp. z o.o – w celu korzy­sta­nia z sys­te­mu do fak­tu­ro­wa­nia, w któ­rym prze­twa­rza­ne są Two­je dane, jeże­li wysta­wia­my dla Cie­bie fakturę,
 5. Gene­sis Digi­tal LLC – w celu korzy­sta­nia z sys­te­mu Webi­nar­Jam, w któ­rym prze­twa­rza­ne są Two­je dane oso­bo­we, jeże­li zapi­szesz się na webinar,
 6. Zbi­gniew Mar­czew­ski Biu­ro Rachun­ko­we – w celu korzy­sta­nia z usług księ­go­wych, któ­re wią­żą się z prze­twa­rza­niem Two­ich danych wte­dy, gdy wysta­wia­my dla Cie­bie fakturę,
 7. oso­by, któ­re przy świad­cze­niu na moją rzecz usług zwią­za­nych ze wspar­ciem tech­nicz­nym stro­ny inter­ne­to­wej mogą poten­cjal­nie uzy­skać dostęp do Two­ich danych osobowych.

Wszyst­kie pod­mio­ty, któ­rym powie­rza­my prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych gwa­ran­tu­ją sto­so­wa­nie odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny i bez­pie­czeń­stwa danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy prawa.

Z uwa­gi na korzy­sta­nie z usług Google oraz Gene­sis Digi­tal, Two­je dane mogą być prze­ka­zy­wa­ne do Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki (USA) w związ­ku z ich prze­cho­wy­wa­niem na ame­ry­kań­skich ser­we­rach. Nie oba­wiaj się, Google oraz Gene­sis Digi­tal, przy­stą­pi­li do pro­gra­mu Pri­va­cy Shield i w ten spo­sób gwa­ran­tu­ją odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ny przez prze­pi­sy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Kon­to użyt­kow­ni­ka. Zakła­da­jąc kon­to użyt­kow­ni­ka, musisz podać swój adres e‑mail oraz zde­fi­nio­wać hasło do kon­ta. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zało­że­nia kon­ta. W ramach edy­cji pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka możesz podać dalej idą­ce dane na swój temat, tj. imię i nazwi­sko, adres roz­li­cze­nio­wy oraz adres do wysył­ki. Poda­nie tych danych jest cał­ko­wi­cie dobro­wol­ne. Możesz posia­dać kon­to, nie poda­jąc tych dalej idą­cych danych. W takiej sytu­acji, skła­da­jąc zamó­wie­nie będziesz musiał te dane wpro­wa­dzić ręcznie.

Dane wpro­wa­dzo­ne przez Cie­bie w ramach kon­ta użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie w celu utrzy­my­wa­nia kon­ta i zapew­nie­nia Ci moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z nie­go. Poda­nie danych w kon­cie użyt­kow­ni­ka ma za zada­nie uła­twić Ci skła­da­nie zamó­wień w skle­pie poprzez auto­ma­tycz­ne pod­sta­wia­nie danych do for­mu­la­rza zamówienia.

Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych w ramach kon­ta użyt­kow­ni­ka jest reali­za­cja umo­wy o pro­wa­dze­nie kon­ta, któ­rą zawie­rasz na pod­sta­wie regu­la­mi­nu skle­pu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgro­ma­dzo­ne w kon­cie użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są w ramach sys­te­mu Word­Press i prze­cho­wy­wa­ne na ser­we­rze zapew­nia­nym przez .….….…

Two­je dane będą prze­twa­rza­ne w ramach kon­ta tak dłu­go, jak dłu­go będziesz posia­dać kon­to użyt­kow­ni­ka. Po usu­nię­ciu kon­ta, two­je dane zosta­ną usu­nię­te z bazy, za wyjąt­kiem danych o zło­żo­nych zamówieniach.

W każ­dej chwi­li możesz uzy­skać dostęp do swo­ich danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w ramach kon­ta, logu­jąc się do swo­je­go kon­ta użyt­kow­ni­ka. Po zalo­go­wa­niu się do kon­ta możesz w każ­dej chwi­li zmo­dy­fi­ko­wać swo­je dane, jak rów­nież je usu­nąć, za wyjąt­kiem danych o zło­żo­nych zamó­wie­niach. W każ­dej chwi­li możesz pod­jąć rów­nież decy­zję o usu­nię­ciu konta.

W sto­sun­ku do danych zgro­ma­dzo­nych w kon­cie użyt­kow­ni­ka przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO.

Zamó­wie­nia. Skła­da­jąc zamó­wie­nie, musisz podać dane nie­zbęd­ne do reali­za­cji zamó­wie­nia, tj. imię i nazwi­sko, adres roz­li­cze­nio­wy, adres do dosta­wy, adres e‑mail, numer tele­fo­nu. Jeże­li doko­nu­jesz zamó­wie­nia w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, musisz podać nazwę fir­my, adres sie­dzi­by oraz numer NIP. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zło­że­nia zamówienia.

Dane prze­ka­za­ne nam w związ­ku z zamó­wie­niem, prze­twa­rza­ne są w celu reali­za­cji zamó­wie­nia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wysta­wie­nia fak­tu­ry (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględ­nie­nia fak­tu­ry w naszej doku­men­ta­cji księ­go­wej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archi­wal­nych i sta­ty­stycz­nych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawar­te w zamó­wie­niu zło­żo­nym za pośred­nic­twem skle­pu prze­twa­rza­ne są w ramach sys­te­mu Word­Press i prze­cho­wy­wa­ne na ser­we­rze zapew­nia­nym przez .….….…

Jeże­li posia­dasz kon­to użyt­kow­ni­ka, to Two­je zamó­wie­nie będzie widocz­ne w ramach histo­rii zamó­wień dane­go konta.

Każ­de zamó­wie­nie doku­men­to­wa­ne jest fak­tu­rą. Fak­tu­ry wysta­wia­ne są z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mu Fak­tu­row­nia. Fak­tu­ra prze­ka­zy­wa­ne są do biu­ra rachun­ko­we­go Zbi­gniew Mar­czew­ski Biu­ro Rachunkowe.

Zamó­wie­nia są rów­nież reje­stro­wa­ne w naszej wewnętrz­nej bazie w celach archi­wal­nych i statystycznych.

Dane o zamó­wie­niach będą prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do reali­za­cji zamó­wie­nia, a następ­nie do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Ponad­to, po upły­wie tego ter­mi­nu, dane nadal mogą być przez nas prze­twa­rza­ne w celach sta­ty­stycz­nych. Pamię­taj rów­nież, że mamy obo­wią­zek prze­cho­wy­wać fak­tu­ry z Two­imi dany­mi oso­bo­wy­mi przez okres 5 lat od koń­ca roku podat­ko­we­go, w któ­rym powstał obo­wią­zek podatkowy.

W przy­pad­ku danych o zamó­wie­niach nie masz moż­li­wo­ści spro­sto­wa­nia tych danych po reali­za­cji zamó­wie­nia. Nie możesz rów­nież sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Podob­nie, nie możesz sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych zawar­tych w fak­tu­rach. Po upły­wie ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy możesz jed­nać sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu przez nas Two­ich danych w celach sta­ty­stycz­nych, jak rów­nież doma­gać się usu­nię­cia Two­ich danych z naszej bazy.

W sto­sun­ku do danych o zamó­wie­niach przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO.

New­slet­ter. Jeże­li chcesz zapi­sać się do new­slet­te­ra, musisz prze­ka­zać nam swój adres e‑mail oraz imię za pośred­nic­twem for­mu­la­rza zapi­su do new­slet­te­ra. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by zapi­sać się do newslettera.

Dane prze­ka­za­ne nam pod­czas zapi­su do new­slet­te­ra wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu prze­sy­ła­nia Ci new­slet­te­ra, a pod­sta­wą praw­ną ich prze­twa­rza­nia jest Two­ja zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyra­żo­na pod­czas zapi­sy­wa­nia się do newslettera.

Dane prze­twa­rza­ne są w ramach sys­te­mu mailin­go­we­go Sale­sMa­na­go i prze­cho­wy­wa­ne na ser­we­rze zapew­nia­nym przez Ben­hau­er Sp. z o.o..

Dane będą prze­twa­rza­ne przez czas funk­cjo­no­wa­nia new­slet­te­ra, chy­ba że wcze­śniej zre­zy­gnu­jesz z jego otrzy­my­wa­nia, co spo­wo­du­je usu­nię­cie Two­ich danych z bazy.

W każ­dej chwi­li możesz spro­sto­wać swo­je dane zapi­sa­ne w bazie new­slet­te­ro­wej, jak rów­nież zażą­dać ich usu­nię­cia, rezy­gnu­jąc z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra. Przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO.

Kon­takt e‑mailowy. Kon­tak­tu­jąc się z nami za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej, w tym rów­nież prze­sy­ła­jąc zapy­ta­nie poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy, w spo­sób natu­ral­ny prze­ka­zu­jesz nam swój adres e‑mail jako adres nadaw­cy wia­do­mo­ści. Ponad­to, w tre­ści wia­do­mo­ści możesz zawrzeć rów­nież inne dane oso­bo­we. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by nawią­zać kontakt.

Two­je dane są w tym przy­pad­ku prze­twa­rza­ne w celu kon­tak­tu z Tobą, a pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czy­li Two­ja zgo­da wyni­ka­ją­ce z zaini­cjo­wa­nia z nami kon­tak­tu. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia po zakoń­cze­niu kon­tak­tu jest uspra­wie­dli­wio­ny cel w posta­ci archi­wi­za­cji kore­spon­den­cji na potrze­by wewnętrz­ne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść kore­spon­den­cji może pod­le­gać archi­wi­za­cji i nie jeste­śmy w sta­nie jed­no­znacz­nie okre­ślić, kie­dy zosta­nie usu­nię­ta. Masz pra­wo do doma­ga­nia się przed­sta­wie­nia histo­rii kore­spon­den­cji, jaką z nami pro­wa­dzi­łeś (jeże­li pod­le­ga­ła archi­wi­za­cji), jak rów­nież doma­gać się jej usu­nię­cia, chy­ba że jej archi­wi­za­cja jest uza­sad­nio­na z uwa­gi na nasze nad­rzęd­ne inte­re­sy, np. obro­na przed poten­cjal­ny­mi rosz­cze­nia­mi z Two­jej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza stro­na, podob­nie jak nie­mal wszyst­kie inne stro­ny inter­ne­to­we, wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies, by zapew­nić Ci naj­lep­sze doświad­cze­nia zwią­za­ne z korzy­sta­niem z niej.

Cookies to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie), któ­re mogą być odczy­ty­wa­ne przez nasz sys­tem teleinformatyczny.

Cookies moż­na podzie­lić na cookies wła­sne oraz cookie pod­mio­tów trzecich.

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz poniżej.

Zgo­da na cookies. Pod­czas pierw­szej wizy­ty na stro­nie wyświe­tla­na jest Ci infor­ma­cja na temat sto­so­wa­nia pli­ków cookies wraz z pyta­niem o zgo­dę na wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków cookies. Dzię­ki spe­cjal­ne­mu narzę­dziu masz moż­li­wość zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies z pozio­mu stro­ny. Ponad­to, zawsze możesz zmie­nić usta­wie­nia cookies z pozio­mu swo­jej prze­glą­dar­ki albo w ogó­le usu­nąć pli­ki cookies. Pamię­taj jed­nak, że wyłą­cze­nie pli­ków cookies może powo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu ze stro­ny, jak rów­nież z wie­lu innych stron inter­ne­to­wych, któ­re sto­su­ją cookies.

Cookies wła­sne. Cookies wła­sne wyko­rzy­stu­je­my w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia stro­ny, w szcze­gól­no­ści w celu zło­że­nia zamó­wie­nia oraz dostę­pu do plat­for­my kursowej.

Cookies pod­mio­tów trze­cich. Nasza stro­na, podob­nie jak więk­szość współ­cze­snych stron inter­ne­to­wych, wyko­rzy­stu­je funk­cje zapew­nia­ne przez pod­mio­ty trze­cie, co wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies pocho­dzą­cych od pod­mio­tów trze­cich. Wyko­rzy­sta­nie tego rodza­ju pli­ków cookies zosta­ło opi­sa­ne poniżej.

Ana­li­za i sta­ty­sty­ka. Wyko­rzy­stu­je­my cookies do śle­dze­nia sta­ty­styk stro­ny, takich jak licz­ba osób odwie­dza­ją­cych, rodzaj sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go i prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej wyko­rzy­sty­wa­nej do prze­glą­da­nia stro­ny, czas spę­dzo­ny na stro­nie, odwie­dzo­ne pod­stro­ny etc. Korzy­sta­my w tym zakre­sie z Google Ana­ly­tics, co wią­że się z wyko­rzy­sta­niem pli­ków cookies fir­my Google LLC.

Z uwa­gi na to, że Google LLC posia­da sie­dzi­bą w USA i wyko­rzy­stu­je infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną znaj­du­ją­cą się w USA, przy­stą­pił do pro­gra­mu EU-US-Pri­va­cy Shield w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go pozio­mu ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ne­go przez prze­pi­su euro­pej­skie. W ramach umo­wy pomię­dzy USA a Komi­sją Euro­pej­ską ta ostat­nia stwier­dzi­ła odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych w przy­pad­ku przed­się­biorstw posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat Pri­va­cy Shield.

W ramach mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi pli­ków cookies masz moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, czy w ramach usłu­gi Google Ana­ly­tics będzie­my mogli korzy­stać rów­nież z funk­cji mar­ke­tin­go­wych, czy nie.

Korzy­sta­my z narzę­dzia Mouse­flow, któ­re pozwa­la nam śle­dzić Two­je zacho­wa­nie na stro­nie. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Mouse­flow. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na korzy­sta­nie przez nas w Two­im przy­pad­ku ze śle­dze­nia z wyko­rzy­sta­niem Mouse­flow czy nie.

Mar­ke­ting. Korzy­sta­my z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych, takich jak Face­bo­ok Pixel, by kie­ro­wać do Cie­bie rekla­my. Wią­żę się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Face­bo­ok. Infor­ma­cje zbie­ra­ne w ramach Pixe­la Face­bo­oka są ano­ni­mo­we, tj. nie pozwa­la­ją nam na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję. Wie­my jedy­nie, jakie dzia­ła­nia pod­ją­łeś w ramach naszej stro­ny. Infor­mu­je­my Cię jed­nak, że Face­bo­ok może łączyć te infor­ma­cje z inny­mi infor­ma­cja­mi o Tobie zebra­ny­mi w ramach korzy­sta­nia przez Cie­bie z ser­wi­su Face­bo­ok i wyko­rzy­sty­wać dla swo­ich wła­snych celów, w tym mar­ke­tin­go­wych. Takie dzia­ła­nia Face­bo­oka nie są już zależ­ne ode nas, a infor­ma­cji o nich możesz szu­kać bez­po­śred­nio w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Face­bo­oka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z pozio­mu swo­je­go kon­ta na Face­bo­oku możesz rów­nież zarzą­dzać swo­imi usta­wie­nia­mi prywatności.

Z uwa­gi na to, że Face­bo­ok Inc. posia­da sie­dzi­bą w USA i wyko­rzy­stu­je infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną znaj­du­ją­cą się w USA, przy­stą­pił do pro­gra­mu EU-US-Pri­va­cy Shield w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go pozio­mu ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ne­go przez prze­pi­su euro­pej­skie. W ramach umo­wy pomię­dzy USA a Komi­sją Euro­pej­ską ta ostat­nia stwier­dzi­ła odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych w przy­pad­ku przed­się­biorstw posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat Pri­va­cy Shield.

W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na korzy­sta­nie przez nas w Two­im przy­pad­ku z Pixe­la Face­bo­oka, czy nie.

Korzy­sta­my z narzę­dzi remar­ke­tin­go­wych Google AdWords. Wią­że się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Google LLC doty­czą­cych usłu­gi Google AdWords. W ramach mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi pli­ków cookies masz moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, czy będzie­my mogli w Two­im przy­pad­ku korzy­stać z Google AdWords, czy nie.

Narzę­dzia spo­łecz­no­ścio­we. Zapew­nia­my moż­li­wość korzy­sta­nia z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak udo­stęp­nia­nie tre­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych oraz sub­skryp­cja pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. Korzy­sta­nie z tych funk­cji wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok, Insta­gram, Google, YouTu­be, LinkedIN.

Wyświe­tla­jąc naszą stro­nę inter­ne­to­wą, zawie­ra­ją­cą taką wtycz­kę, Two­ja prze­glą­dar­ka nawią­że bez­po­śred­nie połą­cze­nie z ser­we­ra­mi admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych (usłu­go­daw­ców). Zawar­tość wtycz­ki jest prze­ka­zy­wa­na przez dane­go usłu­go­daw­cę bez­po­śred­nio do Two­jej prze­glą­dar­ki i inte­gro­wa­na ze stro­ną. Dzię­ki tej inte­gra­cji usłu­go­daw­cy otrzy­mu­ją infor­ma­cję, że Two­ja prze­glą­dar­ka wyświe­tli­ła moją stro­nę, nawet jeśli nie posia­dasz pro­fi­lu u dane­go usłu­go­daw­cy czy nie jesteś u nie­go aku­rat zalo­go­wa­ny. Taka infor­ma­cja (wraz z Two­im adre­sem IP) jest przez Two­ją prze­glą­dar­kę prze­sy­ła­na bez­po­śred­nio do ser­we­ra dane­go usłu­go­daw­cy (nie­któ­re ser­we­ry znaj­du­ją się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalo­go­wa­łeś się do jed­ne­go z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać wizy­tę na mojej stro­nie do Two­je­go pro­fi­lu w danym ser­wi­sie społecznościowym.

Jeśli uży­jesz danej wtycz­ki, np. kli­ka­jąc w przy­cisk „Lubię to” lub „Udo­stęp­nij”, to odpo­wied­nia infor­ma­cja zosta­nie rów­nież prze­sła­na bez­po­śred­nio na ser­wer dane­go usłu­go­daw­cy i tam zachowana.

Ponad­to, infor­ma­cje te zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w danym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym i uka­żą się oso­bom doda­nym jako Two­je kon­tak­ty (w szcze­gól­no­ści lista odbior­ców zale­ży od Two­ich usta­wień dane­go ser­wi­su). Cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze­go prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sta­nia przez usłu­go­daw­ców, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Two­je pra­wa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści zosta­ły opi­sa­ne w poli­ty­ce pry­wat­no­ści poszcze­gól­nych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we przy­po­rząd­ko­wy­wa­ły dane zebra­ne w trak­cie odwie­dzin na naszej stro­nie inter­ne­to­wej bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi w danym ser­wi­sie, to przed wizy­tą na naszej stro­nie musisz się wylo­go­wać z tego ser­wi­su. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryptów.

Wideo i audio. Osa­dzam na stro­nach wideo z ser­wi­su YouTu­be. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA, doty­czą­ce usłu­gi YouTu­be. Pli­ki cookies łado­wa­ne są dopie­ro przy odtwa­rza­niu wideo lub audio. Jeże­li nie godzisz się na ich zała­do­wa­nie, powstrzy­maj się przed odtwa­rza­niem wideo lub audio.

Odtwa­rza­jąc wideo lub audio, Google otrzy­mu­je o tym infor­ma­cje, nawet jeśli nie posia­dasz pro­fi­lu Google, lub nie jesteś aku­rat zalo­go­wa­ny. Taka infor­ma­cja (wraz z Two­im adre­sem IP) jest przez Two­ją prze­glą­dar­kę prze­sy­ła­na bez­po­śred­nio do ser­we­ra dane­go usłu­go­daw­cy (nie­któ­re ser­we­ry znaj­du­ją się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalo­go­wa­łeś się do ser­wi­su Google, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać odtwo­rze­nie wideo na mojej stro­nie do Two­je­go pro­fi­lu w Google. Cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze­go prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sta­nia przez usłu­go­daw­cę, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Two­je pra­wa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści zosta­ły opi­sa­ne w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przy­po­rząd­ko­wy­wał dane zebra­ne w trak­cie odtwa­rza­nia wideo bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi w danym ser­wi­sie, to przed wizy­tą na naszej stro­nie musisz się wylo­go­wać z tego ser­wi­su. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryptów.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi poli­ty­ki pry­wat­no­ści Google (https://policies.google.com/privacy).

Logi ser­we­ra

Korzy­sta­nie ze stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest stro­na. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach serwera.

Logi obej­mu­ją m.in. Twój adres IP, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym z jakie­go korzy­stasz. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na serwerze.

Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze stro­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez nas w celu Two­jej identyfikacji.

Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia stro­ną, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

Scroll to Top